Oferujemy doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych, oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

Nasze usługi obejmują sprawy z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności zamówień publicznych, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony środowiska, działalności gospodarczej oraz prawa gospodarczego publicznego.

W związku z powyższym:

 • świadczymy pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, a także przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przygotowujemy porady i opinie prawne,
 • sporządzamy wnioski inicjujące postępowania administracyjne,
 • udzielamy pomocy prawnej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. przygotowujemy dokumentację przetargową oraz inne pisma, analizujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz oferty złożone przez innych wykonawców, sporządzamy pisma odwoławcze od wyników przetargu i rozstrzygnięć zamawiającego, reprezentujemy przedsiębiorcę przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi
 • doradzamy lub prowadzimy postępowania, w przedmiocie:
  • zaskarżenia decyzji administracyjnej,
  • zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
  • skargi na bezczynność organów administracji publicznej,
  • przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji,
  • zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
  • wznowienia postępowania administracyjnego,
  • stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
 • w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzimy postępowania w przedmiocie:
  • zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji,
  • wstrzymania czynności egzekucyjnych,
  • zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne.