Pomagamy przedsiębiorcom we wszystkich sprawach związanych z prawem własności intelektualnej (prawem autorskim i prawami pokrewnymi, prawem własności przemysłowej oraz innymi)

Udzielamy pomocy z zakresu m.in.

  • sporządzania lub opiniowania ekspertyz, opinii, umów, regulaminów i innych dokumentów stworzonych na potrzeby korzystania z praw własności intelektualnej,
  • prowadzenia negocjacji oraz mediacji w sporach z zakresu własności intelektualnej,
  • prowadzenia wszelkich postępowań rejestrowych lub spornych zarówno przed urzędami patentowymi w kraju jak i za granicą,
  • ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, patentów,
  • przygotowywania transakcji związanych ze zbywaniem, przenoszeniem i obciążaniem praw własności intelektualnej,
  • reprezentacji Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej,
  • audytów rozwiązań prawnych z zakresu praw własności intelektualnej.