Adresowane są do osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG, które jednocześnie zatrudniają powyżej 10 osób, do przedsiębiorców wykonujących działalność w formie spółek cywilnych oraz do spółek prawa handlowego zatrudniających do 50 osób.

W ramach tych pakietów oferujemy przede wszystkim usługi prawne obejmujące zagadnienia prawne związane z działalnością gospodarczą firmy/spółki z zakresu wszystkich wskazanych w ofercie obszarów praktyki prawnej:

W ramach pakietów oferujemy usługi prawne , które obejmują:

  1. Konsultacje i porady prawne związane z bieżącą działalnością Klienta,
  2. Sporządzanie projektów umów i ugód
  3. Weryfikacja dokumentów prawnych,
  4. Sporządzanie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
  5. Przygotowanie wezwań do zapłaty,
  6. Sporządzanie pism procesowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
  7. Reprezentowane Klienta przed sądami, organami admnistracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
  8. Uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami oraz dłużnikami klienta.
  9. Przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
  10. Obsługę organów spółek (m.in. posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia).

Pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw

Nazwa pakietu Ilość godzin dostępności prawnika w ramach pakietu (osobiście, e-mailowo, telefonicznie)
Standard 10
Plus 15
Premium 30

Wysokość wynagrodzenia Intentio Legal jest każdorazowo ustalana z Klientem, po zapoznaniu się z jego potrzebami. Wynagrodzenie ma charakter stały (ryczałtowy), płatny z góry za dany miesiąc kalendarzowy. Wystawiamy i przesyłamy klientowi fakturę VAT.